Admin

iFilmmaking là blog về làm phim cho người mới bắt đầu. Những kiến thức được chia sẻ ở đây đều là tự tìm tòi và học hỏi dựa trên những tài liệu của nước ngoài và từ trải nghiệm thực tế của chính người viết.