Video 201: Góc máy quay

Góc máy quay hay góc máy (camera angle) là thuật ngữ dùng để chỉ vị trí đặt máy để ghi hình nhân vật. Nó không chỉ