Browsing Category

Dựng

Video 101: Film Grain

Film stocks/Film grain (iFilmmaking) Film stock là thuật ngữ dùng để chỉ những cuộn phim nhựa chưa quay. Khi đã